„Syzyf” reż. Zdzisław Kudła – konteksty literackie

Krzysztof Szewczyk

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

Zygmunt Kubiak, Tradycja klasyczna.

Tekst pochodzi z książki Przestrzeń dzieł wiecznych.

1.  Przed obejrzeniem filmu zapytaj uczniów o wszystkie skojarzenia z kulturą antyczną. Wypisz je na tablicy (np. używając Google Jamboard lub innej tablicy online).

2.  Poproś uczniów o lekturę tekstu Kubiaka. Tekst dostępny jest TUTAJ. Zapytaj uczniów:

 • Jakie są zdaniem Kubiaka przyczyny zainteresowania Grecją współcześnie?
 • Jak rozumieć można fragment, w którym autor stwierdza, iż „odkrywamy w Grecji,
  że tak jak Partenon, wszystko tam jest takie, jak należało oczekiwać, że będzie.
  W jakimś głębokim sensie tego wyrażenia jest to kraina, która uczestniczy
  w wieczności.”
 • Dlaczego kulturę antyczną autor uważa za uniwersalną?
 • Jak mogłoby brzmieć jednozdaniowe podsumowanie tekstu?

Poproś o zapisanie odpowiedzi na ostatnie pytanie.

3.  Wróć do tablicy z zapisanymi skojarzeniami – z pewnością pojawił się tam Syzyf (jeśli nie, zapytaj o związki frazeologiczne o mitologicznym rodowodzie). Poproś o streszczenie mitu o Syzyfie. Następnie odtwórz film.

4.  Po projekcji zapytaj uczniów, które z elementów animacji uznać można za inspirowane kulturą antyczną, a które od antycznych wzorców odbiegają. Zapytaj o interpretację zakończenia filmu.

5.  Wróć do zapisanych odpowiedzi podsumowujących esej Kubiaka? Czy reinterpretacja Kudły mieści się w koncepcji autora eseju? Poproś o uzasadnienie odpowiedzi.

 

Po lekcji uczeń:

Cele ogólne:

 • rozumie teksty o skomplikowanej budowie;
 • odczytuje rozmaite sensy dzieła;
 • buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności;

Wymagania szczegółowe:

 • czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole;
 • wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym;
 • wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji);
 • publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź.